Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) prężnie wspiera rozwój pracowników i pracodawców na terenie całej Polski. Środki pochodzące z tego funduszu są ogólnodostępne, więc mogą je pozyskać zarówno przedsiębiorcy, fundacje, organy samorządowe jak i wszystkie jednostki z sektora publicznego. Jedynym warunkiem koniecznym jest zatrudnianie minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.

Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania i przeszkoleniu

Pracodawcą i osobom bezrobotnym, przy otrzymaniu dofinansowania na szkolenia z KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Pomagamy wypełnić wniosek oraz skompletować wymagane przez Urząd dokumenty.
Z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników kompleksowo realizujemy całą procedurę od złożenia wniosku przez dofinansowanie i szkolenie.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Chcesz skorzystać z dofinansowania?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Wybierz poniżej kto będzie starał się o dofinansowanie.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Jesteś na TAK?

 Jesteś Pracodawcą, który chce wspierać rozwój swoich pracowników?

Zgłoś ich na szkolenie!

Szkolenia organizujemy zarówno dla grup zorganizowanych oraz istnieje możliwość dołączenia pojedynczych osób do naszych aktualnych szkoleń.

Jak to zrobić? dowiesz się w trzech krokach.

W celu uzyskania dofinansowania dla pracownika:

Krok 1

 • Udaj się do swojego Urzędu Pracy do Centrum Aktywizacji Zawodowej i zapytaj o nabór wniosków oraz pobierz w urzędzie wniosek o skierowanie pracownika na szkolenie. (możesz również zrobić to na stronie Urzędu Pracy).

Krok 2

 • Dostarcz wniosek do naszego biura, pomożemy wypełnić go zgodnie z wymogami Twojego urzędu (lub wypełnij samodzielnie wskazując naszą placówkę szkolącą podając nasz numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.10/00016/2005).

Krok 3

 • Złóż wypełniony wniosek do PUP w wyznaczonym terminie. Oczekuj na kontakt i decyzje Urzędu Pracy. Następnym krokiem będzie podpisanie niezbędnych dokumentów, realizacja szkolenia oraz dostarczenie dokumentacji po szkoleniu.

Bon szkoleniowy czyli szkolenia indywidualne

W tym przypadku bezrobotny wychodzi z inicjatywą. Szuka dla siebie odpowiedniego kursu. Jeżeli jest to kurs zawodowy bezrobotny musi się upewnić, czy Powiatowy Urząd Pracy nie zamierza zorganizować tego szkolenia. Jeżeli nie zamierza, bezrobotny może ubiegać się o bon szkoleniowy.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy.

W ramach bonu szkoleniowego starosta w imieniu, którego wustępuje Urząd Pracy finansuje bezrobotnemu koszty do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

O przyznawanie bonu szkoleniowego może wystąpić:

  • osoba bezrobotna do 30 roku życia
  • osoba poszukująca pracy:
   • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
   • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
   • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
   • będąca żołnierzem rezerwy,
   • pobierająca rentę szkoleniową,
   • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
   • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
   • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
  • pracująca w wieku 45 lat i powyżej,
  • opiekun osoby niepełnosprawnej poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Co należy zrobić?

  1. Złożyć podanie (wniosek o skierowanie na szkolenie) do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o pokrycie kosztów szkolenia
  2. Oświadczenie – uprawdopodobnienie zatrudnienia, podpisane przez przyszłego pracodawcę
  3. Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej