Dla kogo przeznaczony jest projekt?
Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3, pozostających bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne).

Co oferuje projekt?
Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji:
Powiaty: łódzki-wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, łęczycki

Termin rekrutacji:
wrzesień 2019 r.

Cel projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze powiatów łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski i łęczycki poprzez realizację indywidualnego programu reintegracji obejmującego rozbudowany program aktywizacji społeczno-zawodowej.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.07.2020.

Wsparcie obejmuje instrumenty:

Aktywizacji Społecznej w tym

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
  • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe,
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia z kompetencji kluczowych (kursy komputerowe),

Aktywizacji Zawodowej w tym

  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 386 711,26 zł
Kwota dofinansowania: 367 375,69 zł

Harmonogram wsparcia w załączniku
Harmonogram.pdf [422 KB]

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu.