Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest RZŁ NSZZ ”S” Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kamińskiego 17/19, 90-229 Łódź, tel.: +48 (42) 678-06-77,  e-mail: sekretariat@paokz.edu.pl.

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.

4. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
imię, nazwisko, adres e-mail,

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  • RZŁ NSZZ „S” Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łodzi;
  • Podmiot świadczący usługi Hostingu WWW.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Polsko-Amerykański Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łodzi, kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.