Dla kogo przeznaczony jest projekt?
Dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji lub kwalifikują się do objęcia wsparciem zamieszkałych w Łodzi.

Co oferuje projekt?
Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kurs komputerowy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Catering (obiad i przerwa kawowa), stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu.

Miejsce realizacji:
Miasto: Łódź

Termin rekrutacji:
Kwiecień-Maj 2021 r.

Cel projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze miasta Łodzi poprzez realizację indywidualnego programu obejmującego rozbudowany zakres aktywizacji społeczno-zawodowej.
Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2021 – 31.05.2022.

Wsparcie obejmuje instrumenty

Aktywizacji społecznej w tym:

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
  • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
  • poradnictwo indywidualne z identyfikacją potrzeb
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia z kompetencji kluczowych (kursy komputerowe),

Aktywizacji zawodowej w tym:

  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu: 394 314,85 zł
Kwota dofinansowania: 374 599,10 zł

Harmonogram wsparcia
Harmonogram.pdf [445 KB]

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne
Rekrutacja.zip [1526 KB]

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu.