Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?
Projekt przewiduje bezpłatne wsparcie 60 osób bezrobotnych, biernych zawodowo, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców województwa łódzkiego powyżej 18 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, a oferowane wsparcie wpłynie na poprawę ich sytuacji życiowej.

Czas realizacji projektu
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021 – 31.10.2023 r.

Co oferuje projekt?
Poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kurs komputerowy, szkolenia Poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo finansowe, warsztaty integracji społeczno-zawodowej, kursy komputerowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy. Catering (obiad i przerwa kawowa), stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.


Miejsce realizacji:
Miasto: Łódź, powiat Zgierski

Termin rekrutacji:
Etap 1 – październik 2021 r.
Etap 2 – styczeń 2022 r.
Etap 3 – luty 2023 r.

Cel projektu:

Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Reintegracja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze miasta Łodzi poprzez realizację programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Rodzaj wsparcia jakie obejmuje projekt:

Aktywizacji społecznej w tym

  • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
  • poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie oraz finansowe,
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia z kompetencji kluczowych (kursy komputerowe),

Aktywizacji zawodowej w tym

  • szkolenia zawodowe
  • staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Całkowita wartość Projektu: 1 441 373,09 zł
Kwota dofinansowania: 1 369 304,43 zł

Harmonogram wsparcia nie obejmujący zwiększenia dofinansowania
Harmonogram 2021-2022.pdf [132 KB]

Harmonogram wsparcia obejmujący zwiększenia dofinansowania w 2023 r.
Harmonogram 2023.pdf [295 KB]